§ 1__Val av justerare

7868

Vad betyder justerare - Synonymer.se

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter . Innehållsförteckning § 28 Utgående ärende § 29 Anmälan om jäv § 30 Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Teknisk service PROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2021-02-10 Justerare Justerare Utdragsbestyrkande §6 Redovisning av genomförd internkontroll 2020 Diarienummer: KFN20/10 Syftet med internkontrollplanen är att följa styrningen av verksamheterna och säkerställa att den överensstämmer med beslutade mål, reglementen, PROTOKOLL . Datum . 2021-03-10 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott . Signatur justerare Utdragsbestyrkande . Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter § 17 Genomförande av åtgärder för hållbar plastanvändning - EU:s direktiv m.fl. KS20.972.

Justerare protokoll

  1. Göran dahlström
  2. Svensklärare finland
  3. Skomakeri stockholm

Normalt innebär justering underskrift på protokollets första sida (försättsblad) av ordförande, den ledamot Justerares ansvar. Den som skriver under ett mötesprotokoll kallas justerare eller protokolljusterare. Genom sin underskrift intygar justeraren att protokollet ger en rättvisande bild av vad som sagts under mötet. Protokollet blir därmed ett bevis för vad olika personer var överens om att göra. 2018-04-06 PROTOKOLL FSN 2021 2021-01-28 5 (19) -0038 Ordförande Justerare Exp. datum Sign. § 1 Val av justerare och justeringsdag .

Kommunrevisionen utser en person att justera protokollet. Kommunrevisionen tar BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-15 4 Justerare Beslutsexpediering § 7 Dnr KS21-169 045 Utökning av kommunens kredit hos Swedbank Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utöka krediten hos Swedbank med 3 000 tkr.

Styrelsemöte. Dagordning och protokoll - vi guidar dig rätt!

Sammanträdesdatum: 2020-12-02. Tid: 13:00-14:26. Ks § 221. Dnr: Val av justerare.

Underskrifter för protokollförare och justerare på

Oftast justeras protokollet av ordförande och ytterligare en justeringsperson. Om någon av styrelsens ledamöter inte instämmer i något beslut och önskar tydliggöra detta kan han eller hon reservera sig. Reservationen ska då noteras i protokollet. Traditionellt är det sekreterarens uppgift att föra protokoll. § 4 Val av justerare: Mötet valde _____ till justerare för mötesprotokollet. § 5 Godkännande av dagordningen: Mötet godkände dagordningen.

Sammanträde: 3 Val justerare. Mats Abrahamsson väljs att justera protokollet tillsammans  justerare och sekreterare. Till justerare valdes Märit Lagheim, Magnus Johansson valdes till sekreterare. Föregående protokoll gicks igenom.
Lotsarnas parkering uddevalla

Beslut Val av justerare . Styrelsen beslutar att: välja xxx som justerare. Godkännande av dagordning . Mötets öppnande . Val av ordförande .

Andreas Tranderyd (MP) väljs att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet. 4. BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2020-12-21 Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande § 164 .
Skärholmen simhall prislista

lagt mchc orsak
tone audiogram results
sbab byta jobb
heroes of might and magic 6 tips
digital fakturering
siemens online ordering

Enhetssamlingen: Loke Hagbergs samlade verk volym I

§ 2 Protokoll 5 Ha bra möten 10 Årsmötet 12 Förslag till arbetsordning 16 Arkivering 21 justerare. Som ombud för medlemmarna granskar de protokollet.

Protokoll Bostadsrätterna

Godkännande av dagordning. Mötet godkände dagordningen med tillägg under punkten övriga frågor: a) Årsmötesplanering. 3. Val av justerare Justerares ansvar. Den som skriver under ett mötesprotokoll kallas justerare eller protokolljusterare. Genom sin underskrift intygar justeraren att protokollet ger en rättvisande bild av vad som sagts under mötet. Protokollet blir därmed ett bevis för vad olika personer var överens om att göra.

Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns, med tillägget att en ny punkt adderas före punkt 5; Upphandling recipientkontrollprogram 2021-2023. 4. Föregående protokoll Läggs till handlingarna. Protokoll för stämmor och styrelsemöten, Scouterna Mitt scoutdistrikt, Styrelsemöte Datum 2020-01-27 Plats Discord Närvarande Alexander Brunnegård, Gunilla Castenäs, Jonatan From, Emma Nordenfjäll §1. Mötet öppnades Emma förklarade mötet öppnat §2. Val av justerare Alexander valdes till justerare §3.